Chính sách

Chính sách học bổng và Hỗ trợ học tập:

-Kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021 đạt từ 7,5 điểm trở lên (đạt từ khá trở lên).

-Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sỹ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.

-Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc hình thức khác.

 

VIDEO

ĐỐI TÁC - HỢP TÁC